O nas » Aktualności

KONKURS „SATYRA Z PAZUREM”
KONKURS „SATYRA Z PAZUREM”

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie "Satyra z Pazurem". Aby otrzymać dwa bilety na kabaret należy przesłać poprawną odpowiedź na pytanie zadane w trakcie trwania programy Prasa pod Lupą emitowanego w czwartek o godz. 10:00, 18:00 oraz 22:00. na adres mailowy : biuro@tvpodlasie.com.pl

 

Czas trwania konkursu od 22.03.2018 do 5.04.2018 r. Do wygrania łączenie 6 biletów. Regulamin konkursu poniżej:

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SATYRA Z PAZUREM”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Satyra z Pazurem”i jest zwany dalej: "Konkursem".

2.Organizatorem Konkursu jest Studio TV Jarosław Kiryluk, 17-200 Hajnówka, ul. Warszawska 1e, woj. podlaskie.

 

3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy organizatora z realizatorem wydarzenia, tj. Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym "Bałtyk", Grochowa 11 lok 17, 15-423 Białystok

 

4. Konkurs będzie przeprowadzany raz w tygodniu w okresie od 22 marca 2018 do 5 kwietnia 2018, do chwili wyczerpania nagród w konkursie. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym tygodniu bez podania powodu).

 

§ 2

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest osobą pełnoletnią posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) nie jest pracownikiem firmy Studio TV Jarosław Kiryluk oraz TVK Hajnówka sp.j.

 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.tvpodlasie.com.pl

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

 

 

§ 3

 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 

Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć poprawnie na pytanie zadane w premierowym odcinku programu "Prasa pod Lupą, emitowanym w każdy czwartek.

Poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zadane podczas trwania programu "Prasa pod Lupą" należy udzielić drogą mailową, po zakończeniu czwartkowego programu na adres biuro@tvpodlasie.com.pl.

Autor pierwszej poprawnej odpowedzi na pytanie nadesłanej na w/w adres, jest zwycięzca w konkursie.

Nagrodami w konkursie są 2 bilety na kabaret pt "PIĘĆDZIESIĄT TWARZY CZARKA PAZURY" który odbędzie 15.04.2018 w Bielskim Domu Kultury, ul 3-go maja 2 o godz 19:00

Nagrodami w konkursie przeprowadzanym raz w tygodniu w okresie od 22 marca 2018 do 5 kwietnia 2018 są 2 bilety na kabaret pt "PIĘĆDZIESIĄT TWARZY CZARKA PAZURY"

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.

Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej podczas udzielania odpowiedzi na pytanie zadane podczas programu Prasa pod Lupą.

Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca powinien odpowiedzieć tj. odebrać nagrodę w terminie 3 (trzech) dni od dnia przeprowadzenia konkursu, w siedziebie TV Podlasie, ul. Warszawska 1e, 17-200 Hajnówka, w godz 8:00-16:00 oraz biurze TVK Hajnówka w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 108 w godz. 9:00 – 17:00.

W przypadku nie odebrania nagrody w/w terminie zdobywca traci prawo do nagrody.

Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie osoba pełniąca funkcję
redaktora TV Podlasie.

§ 4

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. Kontaktowego.

 

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

 

§ 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.tvpodlasie.com.pl